Skip to product information
1 of 1

cphnano.com - Copenhagen Nanosystems A/S

UV-Vis Spectroscopy Course in Copenhagen 11 September 2024

UV-Vis Spectroscopy Course in Copenhagen 11 September 2024

Regular price 3.000,00 DKK
Regular price Sale price 3.000,00 DKK
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

 

Danish Version (English below)

Kursusbeskrivelse: UV-Vis Spektroskopi med SpectroLink og SpectroWorks

Kursusnavn: UV-Vis Spektroskopi: Teori og Praktiske Anvendelser

Varighed: 1 dag

Dato: 11. september 2024

Tid: 09:00 – 15:00

Sted: Copenhagen Nanosystems A/S, Hørmarken 2, 3520 Farum, Denmark

Antal deltagere: Max 8 personer

Pris: 3.000 kr.

Undervisere: Thomas Tølbøl Sørensen, Camilla Byberg, Emil Højlund-Nielsen

Kursusoversigt: Dette intensive endagskursus er designet til laboratorieteknikere og andre fagfolk, der har brug for en praktisk tilgang til UV-Vis spektroskopi. Kurset kombinerer teoretiske lektioner med hands-on træning ved hjælp af de nyeste SpectroLink og SpectroWorks teknologier.

Læringsmål:

 • Forstå de grundlæggende principper og teorier bag UV-Vis spektroskopi.
 • Lære at anvende SpectroLink og SpectroWorks til præcise målinger og dataanalyse.
 • Udføre praktiske øvelser for at opnå færdigheder i kvantificering af proteiner og andre biomolekyler.

Kursusindhold: Morgen: Introduktion og Teori

 • Velkomst og kursusintroduktion
 • Grundlæggende principper for UV-Vis spektroskopi
 • Gennemgang af SpectroLink og SpectroWorks systemerne
 • Teoretisk gennemgang af absorptionsspektroskopi og ekstinktionskoefficienter

Formiddag: Praktisk Træning og Øvelser

 • Introduktion til laboratoriearbejde og sikkerhedsprocedurer
 • Opsætning og kalibrering af SpectroLink og SpectroWorks
 • Praktiske øvelser: Måling af proteinabsorption ved 280 nm
 • Anvendelse af mærkefri spektroskopi til præcisionsbestemmelser

Eftermiddag: Avancerede Teknikker og Dataanalyse

 • Kvantificering uden standardkurve: Brug af proteiners refraktionsindeks
 • Direkte kvantificering af proteiner uden fortynding
 • Dataindsamling og analyse med SpectroWorks
 • Diskussion af resultater og datafortolkning

Afslutning:

 • Evaluering og feedback
 • Uddeling af kursusbeviser
 • Networking session

Målgruppe: Dette kursus henvender sig til laboratorieteknikere og andre fagfolk inden for bioteknologi, biokemi, og relaterede områder, der har brug for en praktisk tilgang til UV-Vis spektroskopi.

Forudsætninger: Deltagerne forventes at have en grundlæggende forståelse af kemi og biologi. Tidligere erfaring med spektroskopiske teknikker er en fordel, men ikke et krav.

Kursusmateriale:

 • Kompendium med teoretiske og praktiske oplysninger
 • Adgang til SpectroLink og SpectroWorks software og hardware
 • Øvelsesvejledninger og datasæt til praktiske sessioner

Tilmelding og yderligere oplysninger: For tilmelding og yderligere oplysninger, kontakt kursuskoordinatoren på sales@cphnano.com.

 English Version

Course Description: UV-Vis Spectroscopy with SpectroLink and SpectroWorks

Course Name: UV-Vis Spectroscopy: Theory and Practical Applications

Duration: 1 day

Date: September 11, 2024

Time: 09:00 – 15:00

Location: Copenhagen Nanosystems A/S, Hørmarken 2, 3520 Farum, Denmark

Participants: Max 8 people

Price: 3,000 DKK

Instructors: Thomas Tølbøl Sørensen, Camilla Byberg, Emil Højlund-Nielsen

Course Overview: This intensive one-day course is designed for lab technicians and other professionals who need a practical approach to UV-Vis spectroscopy. The course combines theoretical lessons with hands-on training using the latest SpectroLink and SpectroWorks technologies.

Learning Objectives:

 • Understand the fundamental principles and theories behind UV-Vis spectroscopy.
 • Learn to use SpectroLink and SpectroWorks for precise measurements and data analysis.
 • Perform practical exercises to gain skills in quantifying proteins and other biomolecules.

Course Content: Morning: Introduction and Theory

 • Welcome and course introduction
 • Fundamental principles of UV-Vis spectroscopy
 • Overview of SpectroLink and SpectroWorks systems
 • Theoretical overview of absorbance spectroscopy and extinction coefficients

Late Morning: Practical Training and Exercises

 • Introduction to lab work and safety procedures
 • Setup and calibration of SpectroLink and SpectroWorks
 • Practical exercises: Measuring protein absorption at 280 nm
 • Application of label-free spectroscopy for precise determinations

Afternoon: Advanced Techniques and Data Analysis

 • Quantification without standard curves: Using the refractive index of proteins
 • Direct quantification of proteins without dilution
 • Data collection and analysis with SpectroWorks
 • Discussion of results and data interpretation

Closing:

 • Evaluation and feedback
 • Distribution of course certificates
 • Networking session

Target Audience: This course is aimed at lab technicians and other professionals in biotechnology, biochemistry, and related fields who need a practical approach to UV-Vis spectroscopy.

Prerequisites: Participants are expected to have a basic understanding of chemistry and biology. Previous experience with spectroscopic techniques is beneficial but not required.

Course Materials:

 • Compendium with theoretical and practical information
 • Access to SpectroLink and SpectroWorks software and hardware
 • Exercise guides and datasets for practical sessions

Registration and Further Information: For registration and further information, please contact the course coordinator at sales@cphnano.com.

View full details